Rabla 2013 – acte necesare pentru inscriere

Incepand de luni 10 Iunie 2013,  persoanele fizice si persoanele juridice se pot inscrie in programul Rabla 2013.

Pentru Programul Rabla 2013, au fost depuse din partea operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, un numar de 288 de dosare, dintre care 83 au fost respinse, anunta Agerpres. De asemenea, datele AFM arata ca, incepand cu data de 31 mai 2013, au fost depuse 65 contestatii, din care 40 au fost declarate respinse.

Pentru programul Rabla 2013 au fost alocate 20.000 de vouchere Rabla de 6.500 de lei, valoarea acestora crescand de la 3.800 de lei, cat a fost in anii precedenţi. Pe de alta parte, numarul voucherelor Rabla a scazut la 20.000 (dintre care 17.000 sunt pentru persoanele fizice si 3.000 pentru firme şi instituţii publice), fata de 45.000 in 2012, 120.000 in 2011 si 190.000 in 2010.

Termenul in care proprietarul unui autovehicul obtine certificatele de distrugere, de radiere si tichetul rabla va fi de maxim 10 zile. In termen de cel mult 45 de zile, cei care doresc sa-si achiziţioneze un autovehicul si detin un tichet Rabla valoric, il pot depune la producatorul/dealerul auto acceptat in program, fara a depasi termenul de 20 noiembrie 2013.

Totodata, termenul de valabilitate a notei de inscriere pentru achizitionarea unui autovehicul nou de la un producator/dealer validat prin intermediul programului Rabla 2013, este de cel mult 90 de zile lucratoare de la emitere, fara a se depasi, insa, data de 20 noiembrie 2013.

Dupa publicarea pe pagina de internet a AFM a listei colectorilor validati pentru programul Rabla 2013 care au incheiat protocol cu institutia, proprietarul unui autovehicul uzat se poate prezenta la oricare colector validat in vederea predării autovehiculului in custodia acestuia.

Index:
1. Rabla 2013 – condiţii de acordare a primei de casare pentru persoanele fizice
2. Rabla 2013 – condiţii de acordare a primei de casare pentru persoane juridice
3. Rabla 2013 – persoane fizice – Criterii de eligibilitate
4. Rabla 2013 – persoane juridice – Criterii de eligibilitate
5. Rabla 2013 – persoane fizice – Acte dosar de predare în custodie şi casare a autovehiculului uzat
6. Rabla 2013 – persoane juridice – Acte dosar
7. Rabla 2013, persoane fizice – Situatii particulare
8. Rabla 2013, persoane fizice – Acte inscriere la producătorul validat
9. Rabla 2013, persoane fizice – Solicitarea ecotichetului
10. Rabla 2013, persoane fizice – Achiziţionarea autovehiculului nou
11. Rabla 2013 – comunicat de presa
12. Rabla 2013 – ghid psipan/informatii utile
13. Lista dealeri acceptati pentru Rabla 2013

Rabla 2013 – condiţii de acordare a primei de casare pentru persoanele fizice si juridice

 

Condiţii de acordare a primei de casare pentru persoane fizice in programul Rabla 2013

(1) Beneficiază de prima de casare pentru programul Rabla 2013, proprietarul – persoană fizică, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a predat autovehiculul uzat la un colector validat şi a obţinut certificatul de distrugere;

b) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

c) a prezentat colectorului validat dovada radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat şi a obţinut tichetul;

d) s-a înscris la un producător validat în baza tichetului şi a documentelor aferente, obţinând nota de înscriere;

e) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(2) Beneficiază de prima de casare pentru programul Rabla 2013, orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are domiciliul sau reşedinţa în România;

b) i-a fost cedat de către un proprietar, persoană fizică, tichetul şi documentele aferente;

c) s-a înscris la un producător validat în baza tichetului şi a documentelor aferente dobândite

d) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Condiţii de acordare a primei de casare pentru persoane juridice, programul Rabla 2013

(3) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică română sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;

b) a predat la un colector validat autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de distrugere;

c) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

d) a prezentat colectorului validat dovada radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat şi a obţinut tichetul;

e) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehiculul nou, în baza tichetului şi a documentelor aferente, obţinând nota de înscriere;

f) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(4) În cazul proprietarului prevăzut la alin. (3) este exclusă cedarea către o altă persoană, fizică sau juridică, ori dobândirea de la o altă persoană, fizică sau juridică, a tichetului şi documentelor aferente.

Rabla 2013 – acte necesare pentru persoane fizice, programul Rabla 2013


Rabla 2013, persoane fizice – criterii de eligibilitate

(1) Poate participa în cadrul programului, persoana fizică ce îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1), lit. t);

b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

c) intenţionează să obţină tichetul de la un colector validat, în scopul achiziţionării unui autovehicul nou prin program sau în vederea cedării acestuia împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România.

(2) Poate participa în cadrul programului, persoana fizică, ce are domiciliul sau reşedinţa în România şi îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

b) intenţionează să dobândească de la proprietarul prevăzut la alin. (1) tichetul şi documentele aferente în scopul achiziţionării unui autovehicul nou prin program.

Rabla 2013, persoane fizice – Acte dosar de predare în custodie şi casare a autovehiculului uzat

În vederea predării autovehicului uzat în custodie, proprietarul prezintă colectorului validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:

a) actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie;

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;

c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;

d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat, nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul introducerii în program se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local.

Rabla 2013, persoane fizice – Situatii particulare

În cazul unor situaţii particulare, pentru programul Rabla 2013,  proprietarul prezintă producătorului validat următoarele documente, după caz:

a) certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă, în original şi în copie legalizată; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original şi copie, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: predării în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, obţinerii tichetului şi achiziţionării autovehiculului nou sau cedării tichetului împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în original şi în copie legalizată, în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: predării în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, obţinerii voucherului Rabla 2013 şi achiziţionării autovehiculului nou sau cedării tichetului împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;

c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în original şi copie legalizată, în cazul persoanei pusă sub interdicţie sau a persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: predării în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, obţinerii tichetului şi achiziţionării autovehiculului nou sau cedării tichetului împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;

d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în original şi în copie legalizată;

e) documentul, în original şi copie, care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi tertorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă faţă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat;

f) împuternicirea notarială, inclusiv în copie, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană care să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: predării în custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, obţinerii tichetului şi achiziţionării autovehiculului nou sau cedării tichetului împreună cu documentele aferente către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program; în această situaţie, se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie.

Rabla 2013, persoane fizice – Acte inscriere la producătorul validat in programul Rabla 2013

Pentru înscriera in programul Rabla 2013, proprietarul depune la producătorul validat următoarele documente:

a) actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie;

b) tichetul, în original;

c) documentele aferente tichetui: certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată; cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată; certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată; certificatul de radiere a autovehiculului uzat, în original;

d) în situaţia în care tichetul nu a fost eliberat pe numele proprietarului care se înscrie, acesta trebuie să depună şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original.

Rabla 2013, persoane fizice – solicitarea voucherului pentru programul Rabla 2013:

În vederea obţinerii voucherului Rabla 2013, proprietarul persoană fizică depune în cadrul sesiunii de înscriere în vederea acceptării în cadrul programului de promovare, următoarele documente:

a) cererea de obţinere a ecotichetului, în original, semnată de către proprietar; formularul cererii de obţinere a ecotichetului este prevăzut în anexa nr. 18 la ghid.

b) actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată “conform cu originalul” de către producătorul validat;

c) tichetul, în copie certificată “conform cu originalul” de către producătorul validat;

d) nota de înscriere, în copie certificată “conform cu originalul” de către producătorul validat;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau copie legalizată.

Rabla 2013, persoane fizice – Achiziţionarea autovehiculului nou

(1) În termenul de valabilitate a notei de înscriere in programul Rabla 2013, producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

(2) În factura de livrare a autovehiculului nou, producătorul validat evidenţiază preţul de vânzare şi, distinct, face menţiunea “Suma de ……….. lei, din care ………… lei reprezintă prima de casare şi………… lei reprezintă eco-bonus, se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ………”. Sub rubrica “Total de plată” se înscrie textul “Diferenţă de plată beneficiar” şi se menţionează suma rămasă de achitat de către proprietar.

(3) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) atributele de identificare a producătorului validat;

b) atributele de identificare a beneficiarului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţă;

c) atributele de identificare a societăţii de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar;

d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului), inclusiv norma de poluare Euro în care acesta este încadrat, cantitatea emisiilor de CO2 per kilometru şi tipul sistemului de propulsie (după caz, termic, hibrid sau electric).

(4) La data efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, proprietarul înscris depune la producătorul validat următoarele documente:

a) nota de înscriere, exemplarul proprietarului, în original; aceasta primeşte număr şi dată de intrare şi se restituie proprietarului;

b) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele său la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar; declaraţia va fi depusă la Autoritate de către producătorul validat cu ocazia efectuării decontului.

Rabla 2013 – acte necesare pentru persoane juridice

Rabla 2013, persoane juridice – criterii de eligibilitate pentru inscrierea in programul Rabla 2013

(1) Poate participa în cadrul programului Rabla 2013, operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate:

a) are personalitate juridică română, este legal constituit şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;

b) deţine calitatea de proprietar

c) acţionează în nume propriu;

d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

e) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;

g) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. f) şi nici pentru orice altă situaţie similară;

h) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;

i) în cursul anului în care se înscrie în vederea acceptării, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru achiziţionarea unuia sau mai multor autovehicule noi şi/sau second-hand prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare;

j) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;

k) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei – Linii directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

l) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi într-unul din sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;

m) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;

n) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).

(2) Este eligibil pentru programul Rabla 2013 proprietarul – operator economic, care este colector în sensul definiţiei prevăzută la art. 2 alin. (1), lit. i) şi care, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), nu deţine colector validat în cadrul sesiunii programului în cursul căreia se înscrie în vederea acceptării.

(3) Este eligibil pentru programul Rabla 2013 proprietarul – operator economic, care este producător în sensul definiţiei prevăzută la art. 2 alin. (1), lit. r) şi care îndeplineşte următoarele condiţii suplimentare faţă de cele menţionate la alin. (1):

a) nu deţine calitatea de producător validat în cadrul sesiunii programului Rabla 2013 în cursul căreia se înscrie în vederea acceptării;

b) intenţionează să achiziţioneze autovehiculul nou în vederea utilizării în cadrul activităţilor proprii, fără ca acesta să poată face obiectul comercializării ulterioare, inclusiv prin sistem leasing.

Rabla 2013, persoane juridice – Acte dosar

(1) Dosarul de acceptare in programul Rabla 2013 trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 13, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către persoana împuternicită;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie;

e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

i) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;

j) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată “conform cu originalul”;

k) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;

l) certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în copie certificată “conform cu originalul”;

m) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare şi în care să fie menţionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali, domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, activităţile autorizate, situaţia juridică, precum şi sediile secundare şi punctele de lucru;

n) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

o) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 14;

p) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului Rabla 2013, cu menţionarea codului CAEN, în original;

q) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei – Linii directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, conform anexei nr. 15;

r) copiile situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciţii financiare, vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite, după caz, de rapoartele administratorilor şi rapoartele comisiei de cenzori şi/sau rapoartele de audit, conform prevederilor legale, împreună cu ultima balanţă de verificare lunară încheiată la data depunerii cererii de finanţare; în cazul proprietarului constituit ca societate comercială în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la situaţiile financiare anuale se anexează confirmările depunerii acestora la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Proprietarul poate solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare in programul Rabla 2013, în caz contrar solicitarea fiind nulă.

Rabla 2013, persoane juridice – solicitarea voucherului pentru programul Rabla 2013

În vederea obţinerii voucehrului, proprietarul persoană juridică  depune în cadrul sesiunii de înscriere în vederea acceptării în cadrul programului Rabla 2013 de promovare, următoarele documente:

a) cererea de obţinere a voucherului Rabla 2013, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de obţinere a voucherului Rabla este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie;

e) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

f) tichetul, în copie certificată “conform cu originalul” de către producătorul validat;

g) nota de înscriere, în copie certificată “conform cu originalul” de către producătorul validat.

Linkuri utile programul Rabla 2013:

Rabla 2013 – comunicat de presa Rabla 2013
Rabla 2013 – ghid psipan/informatii utile, programul Rabla 2013
Lista dealeri acceptati pentru programul Rabla 2013Centru de Presa – programul Rabla 2013

Centru de Presa – Programul Rabla 2013

09.09.2013

Poşta Română vrea să cumpere 132 de autovehicule noi prin programul Rabla 2013

Poşta Română a lansat o licitaţie deschisă pentru achiziţia a 132 de autovehicule noi prin programul Rabla.

Compania de stat va achiziţiona 132 de autovehicule, precum şi servicii de asigurare CASCO pentru 3 ani şi servicii de asigurare RCA pentru un an.

Valoarea estimată fără TVA a contractului este de 1,31 de milioane de euro, care va fi finanţat din fondurile proprii ale companiei, relatează Hotnews.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 21 octombrie, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 22 octombrie. În aceeaşi zi va avea loc şi deschiderea ofertelor.

Sursa:b1.ro

27.08.2013

Tichete Rabla 2013 la jumatate de pret

Preţurile la tichetele Rabla 2013 au ajuns la jumătate. Motivul? În acest an, tichetele sunt valabile doar 45 de zile de la eliberarea lor pentru proprietarii care au predat maşini vechi. Ca atare site-urile de anunţuri sunt pline de oferte, iar un tichet Rabla 2013 se vinde şi cu doar 500 de lei. Şi dealerii auto au fost luaţi cu asalt de deţinătorii de tichete Rabla 2013 acum că termenul de 45 de zile se apropie de sfârşit. Din păcate clienţii de maşini noi sunt puţini, aşa că mulţi oameni vor rămâne cu tichetul Rabla fără nici o valoare în mână.
„Vând voucher Rabla 2013, dosar complet, negociabil, livrare, perioada valabilitate 04.09.2013”. „Vând voucher rabla 2013 la preţ negociabil. Dosar complet, posibilitate de verificare la dealer auto”. Cam aşa sună anunţurile care au inundat site-urile. Preţurile pornesc de la 500 de lei şi se opresc la maxim 2000 de lei. Asta deşi valoarea unui voucher Rabla 2013 este de fapt echivalentul de 1500 de euro, adică aproape triplu.

Deţinătorii de tichete Rabla 2013 sunt disperaţi să prindă clienţi pe măsură ce termenul de valabilitate se apropie de expirare. „Vând foarte ieftin, la 500 de lei. Doar aş vrea să obţin ceva pe tichet, ca să nu rămân de pagubă”, a spus reporterului Transilvania Reporter, unul dintre cei care au postat anunţuri. Expirarea termenelor i-a făcut pe unii să râdă amar, aşa că nu lipsesc nici anunţurile mai şugubeţe. „Ofer voucher Rabla 2013 de pomană + 200 de lei premiu pomanagiului care va accepta să-l primească”, sună unul dintre anunţuri. Cei interesaţi profită de situaţia nouă creată de lege aşa că şi preţurile oferite sunt foarte mici. „Cumpăr voucher rabla 2013 emis după data de 17.07.2013. Ofer 500 de lei pe bucată”. Ca atare, cei care la începutul lunii iunie au făcut cozi serioase şi au luat cu asalt centrele de colectare pentru a pune mâna pe un voucher Rabla 2013 au toate şansele să rămână în pierdere după ce şi-au predat maşinile vechi.

Sursa: transilvaniareporter.ro

22.08.2013

Programul Rabla 2013 a fost prelungit

Adrian Gearâp,  preşedintele AFM a dispus prelungirea termenului de depunere şi validare a dosarelor in cadrul programului Rabla 2013, pentru persoanele juridice şi instituţiile publice, până la data de 30 septembrie 2013, conform unui comunicat de presă.

De asemenea, joi, 22 august 2013, s-a încheiat cea de-a doua etapă de evaluare a dosarelor Rabla 2013 depuse de persoanele juridice şi instituţiile publice în care au fost acceptate 67 de dosare pentru 254 autovehicule şi 220 de dosare au fost respinse. Lista persoanelor juridice şi a instituţiilor publice, care au fost acceptate şi respinse în Programul Rabla 2013, este publicată pe site-ul AFM, (www.afm.ro), la secţiunea aferentă Programului.

Până în prezent, 820 de dosare au fost depuse de persoanele juridice şi instituţiile publice in programul Rabla 2013.

Persoanele juridice şi instituţiile publice care au fost respinse in programul Rabla 2013, au posibilitatea de a depune un nou dosar de finanţare în vederea participării la Program, la sediul AFM, până la data de 30 septembrie 2013.

Sursa: cotidianul.ro

21.08.2013

Programul Rabla 2013 –  Tichetele valorice s-au epuizat

AFM a finalizat distribuirea tichetelor valorice Rabla 2013 alocate persoanelor fizice, în perioada 19-21 iunie, pe baza cererilor depuse de către colectori şi de deconturile făcute de aceştia, potrivit unui comunicat de presă al Fondului pentru Mediu, informează agerpres.ro.

Astfel, conform Ghidului de finanţare a Programului Rabla 2013, în prima etapă, au fost distribuite 25 % din numărul total de tichete, în funcţie de numărul maşinilor mai vechi de 10 ani din parcurile auto judeţene, ţinând cont de statisticile realizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Permiselor.

“Consumarea tichetelor Rabla 2013 primite iniţial a fost condiţia obligatorie pentru depunerea unei noi cereri de distribuire de către colectori. Distribuirea tichetelor Rabla 2013  solicitate a fost realizată în limita stocului disponibil la nivel naţional pentru persoanele fizice şi până la epuizarea acestora, în funcţie de cererile colectorilor.

În perioada 19-21 iunie 2013, în funcţie de cererile depuse de colectori şi de deconturile făcute de aceştia, Administraţia Fondului pentru Mediu a distribuit toate tichetele Rabla 2013 alocate persoanelor fizice”, se arată în comunicatul citat.

Sursa: jurnalul.ro

10.08.2013/protv.ro

Asteptat cu mult interes, programul “Rabla 2013” a pornit cu o pana. Dupa zile si nopti de stat la cozi, proprietarii masinilor vechi au aflat ca aproape toate voucherele fusesera date pe sub mana, ca pe vremea comunistilor.

Descurcaretii au dat o spaga sau un telefon, iar oamenii fara relatii n-au stiut ce sa faca. Administratia Fondului de Mediu sustine ca in prima etapa a repartizat un sfert din numarul total de tichete. Dar nu sufla o vorba despre scandalul creat. Un voucher valoreaza 6500 de lei.

La un centru Remat din Bucuresti, oamenii asteptau inca de vineri, cu masinile la coada. In aceasta dimineata au aflat ca au pierdut 3 nopti de pomana pentru ca toate voucherele s-au dat prin telefon, fara ca nimeni sa fie anuntat.

Video – Programul Rabla 2013, inceput cu probleme

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

One Response to Rabla 2013 – acte necesare pentru inscriere

  1. obrejan says:

    am acte de la o dacia brek da nu mai ca nu mai am masina am dato la fier daram toateactelela zi sunama vb negociem 0720246363

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *