Acte necesare radiere auto

Radiere auto – acte necesare pentru pesoane fizice si juridice

Index radiere auto:
Radiere auto – Obligatiile proprietarilor si cazurile de radiere auto
Acte necesare radiere auto persoane fizice
Acte necesare radiere auto persoane juridice
Acte necesare radiere auto ca urmare a exportului
Acte necesare radiere auto în urma dezmembrării
Acte necesare radiere auto la cererea proprietarului
Acte necesare radiere auto în cazul furtului

Radiere auto – Obligatiile proprietarilor si cazurile de radiere auto

Cazurile in care proprietarii sunt obligati sa solicite radierea auto in termen de 30 de zile, sunt:
a) Autovehicul dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate in vederea dezmembrarii;
b) Scoaterea definitiva din România a autovehiculului;
c) Declararea furtului autovehiculului.

Acte necesare radiere auto persoane fizice

1. Cerere tip radiere auto completată semnată de către proprietar
2. Cartea de identitate a vehiculului
3. Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare
4. Certificatul de inmatriculare a vehiculului; (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul C.I.);
5. Certificatului de radiere auto completat in 4 exemplare
6. Actul de identitate al solicitantului (original si copie)
7. Placile cu numerele de inmatriculare

8. Documentul original si copie din care rezulta ca a intervenit unul din urmatoarele cazuri de radiere:
– Document care atesta dezmembrarea , casarea sau predarea in vederea dezmembrarii
– Act spatiu (garaj,curte,teren)-in cazul radierii la cerere
– Hotarire judecatoreasca ramasa defimitiva -prin care se dispune radierea din circulatie
– Adresa si Dispozitia de radiere a Serviciului Politiei Rutiere prin care se dispune radierea
– Adresa autoritatii publice locale si Dispozitia primarului pentru autovehicule declarate fara stapan

Acte necesare radiere auto persoane juridice

1. Acte specifice de identificare (cod fiscal, certificate de inmatriculare societate comerciala, act de infiintare, etc) in original si copie
2. Adresa inregistrata si stampilata cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie
3. Copia Xerox a actului de identitate al delegatului;
4. In plus pentru entități care nu au personalitate juridică (notari, avocați, etc.), în afara documentelor mai sus menționate, acestea vor prezenta copia actului de înființare sau a autorizației de funcționare/înregistrare și copia certificatului de înregistrare fiscală

Acte necesare radiere auto ca urmare a exportului

1. Cerere tip radiere auto completată semnată (ștampilată) de către proprietar
2. Certificatul de înmatriculare
3. Plăcuțele cu număr de înmatriculare
4. Cartea de identitate a vehiculului în original și copie
5. Fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele și semnătura (ștampila) proprietarului
6. Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export, document străin vamal de import, document de înmatriculare în străinatate sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul ori înmatricularea în străinatate, contract vânzare/cumpărare)
7. Certificatul de radiere auto completat in 3 exemplare
8. Actul de identitate al proprietarului, în original și în copie

Acte necesare radiere auto în urma dezmembrării

 

Acte necesare radiere auto la cererea proprietarului

1. Cerere tip radiere auto completată, semnată (ștampilată) de către proprietar, însoțită de copia unui document care atestă deținerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv
2. Certificatul de înmatriculare
3. Plăcuțele cu număr de înmatriculare
4. Cartea de identitate a autovehiculului dacă este menționată în Certificatul de Înmatriculare, în original și copie
5. Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală
6. Certificatul de radiere auto completat in 3 exemplare
7. Actul de identitate al proprietarului, în original și în copie
8. Declarația pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice în cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care dețin certificate de înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi, sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani

Acte necesare radiere auto în cazul furtului

Atenție!

– Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.
– În baza documentelor depuse la ghişeu vi se eliberează un certificat de radiere auto în baza căruia se radiază din evidenţele fiscale autoturismul.
– Certificatul de radiere auto se eliberează pe loc, la ghişeu.

Cum pot radia un autovehicul din circulaţie de pe numele meu în cazul în care cumpărătorul refuză să efectueze transcrierea transmiterii dreptului de proprietate?
– În cazul în care cumpărătorul refuză să transcrie dreptul de proprietate, este necesar să vă adresaţi instanţei de judecată competente.
– Dacă prin hotărărea judecătorească se constată transferul de proprietate, se poate solicita radierea din evidenţele fiscale.
– Dacă prin hotărărea judecatorească se dispune radierea auto, se vor depune la autoritatea competentă următoarele documente:
1. cerere tip radiere auto completată
2. fişa de înmatriculare cu viza circumscripţiei financiare;
3. hotărărea judecătorească rămasă definitivă care atestă că vehiculul a fost înstrăinat
4. trei exemplate completate ale certificatului de radiere auto;
5. actul de identitate în original şi copie.
În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani,
radierea auto se poate efectua în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.
art.24 şi 25 din Ordinul MAI nr.1501/2006